Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

právce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen „GDPR“) je KOALA ELEKTRONIK s.r.o., IČ: 60746149, se sídlem Firemní 709/4, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 18806 (dále také jen „správce“).

Správce tímto dokumentem informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů které provádí, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem.

Všechna data jsou správcem zpracovávána v České republice.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, titul (je-li uveden), adresa bydliště či sídla, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, položky objednávek, data objednávek, název firmy, IČ, DIČ, datum registrace, datum posledního přihlášení.

Konkrétní rozsah osobních údajů závisí na tom, jaké osobní údaje jsou subjektem údajů poskytnuty.

Účel zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, plnění právních povinností vůči orgánům veřejné správy a poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy jsou smluvním požadavkem správce a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí informace.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je oprávněný zájem správce na prodeji a propagaci jeho zboží, zájem na zkvalitňování poskytovaných služeb a souhlas se zpracováním.

Doba uchování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu (např. zasílání obchodních sdělení a newsletterů) budou tyto údaje zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Osobní údaje poskytnuté k účelu vyřízení objednávky, popř. plnění povinností správce jež vyplývají ze smlouvy mezi subjektem údajů a správcem či z obecně závazných právních předpisů, uchovává správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. daňovými), není-li tato doba stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro výkon nebo obhajobu právních nároků.

Údaje získané registrací prostřednictvím uživatelského účtu zpracovává správce po dobu využívání služeb a 5 let po zrušení registrace.

Zpracovatelé osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou správcem poskytnuty žádné třetí osobě.

Výjimku tvoří:

 • doručovatelé zásilek (dopravci předáme poskytnuté údaje zahrnující především jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo či peněžní částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit),
 • poskytovatel serverových a webových služeb,
 • poskytovatel webhostingových služeb,
 • provozovatelé online platebních služeb,
 • právní a účetní služby
 • v určitých zákonem stanovených případech mohou být osobní údaje zpřístupněny subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (typicky orgány veřejné moci).

Práva subjektů údajů

 • právo přístupu k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR, popř. omezení zpracování dle čl. 18. GDPR)
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) (pokud výmaz není v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy správce)
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • právo odvolat souhlas se zpracováním

Shora uvedená práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu info@koala.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, popř. do datové schránky správce.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web: www.uoou.cz).

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze osoby správcem pověřené. Osobní údaje jsou ukládány v digitální podobě na zašifrovaných úložištích dat.

Automatické individuální rozhodování

Ve vztahu k osobním údajům nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

43258 součástek

na eshopu

1 odběrné místo

Brno

2 dny

do dodání

29 let

na trhu elektronických součástek