Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodník podmínek(odkaz) pro prodej prostřednictvím e-shopu obchodní společnosti KOALA ELEKTRONIK s.r.o., IČ: 60746149, se sídlem Firemní 709/4, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 18806 (dále také jen „prodávající“).

1.2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále také jen „reklamace“) v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

1.3. Reklamace se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

II. Rozsah práv z vadného plnění

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

2.2. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se nevztahuje na tyto případy:

 • vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • vada je způsobena nesprávným užíváním zboží nebo jeho užíváním v rozporu s návodem k použití, pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu zboží, užíváním zboží v rozporu s obecně závaznými pravidly užívání,
 • nedovolené zásahy do zboží nebo jeho mechanické poškození, neodborná instalace nebo obsluha zboží,
 • poškození elektrostatickým výbojem (ESD), elektrickým anebo mechanickým přetížením,
 • skladováním anebo užíváním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí prašností, vlhkostí, teplotou a dobou prostředí, které je výrobcem určeno pro skladování anebo užívání zboží nebo toto jasně vyplývá z povahy samotného zboží.

2.3. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba 12 měsíců od převzetí zboží. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tj. kupující není spotřebitel, řídí se délka záruky příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.4. V souladu s příslušnými právními předpisy má kupující spotřebitel právo uplatnit u prodávajícího vady zboží ve smyslu podstatného či nepodstatného vadného plnění z kupní smlouvy.

2.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

2.6. Kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující spotřebitel zvolí právo, které nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (např. nemožnost výměny zboží), bude ho prodávající neprodleně kontaktovat. V takovém případě může kupující spotřebitel zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

Kupující spotřebitel může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má i právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.7. V případě nepodstatného vadného plnění z kupní smlouvy má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady opravou nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny zboží. Přiměřenou slevou z kupní ceny zboží se rozumí procentuální snížení hodnoty zboží v důsledku vady s přihlédnutím k amortizaci a délce užívání zboží kupujícím spotřebitelem.

2.8. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda je kompletní. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít.

III. Uplatnění reklamace

3.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

3.2. Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího.

3.3. Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně v provozovně prodávajícího na adrese Firemní 709/4, Horní Heršpice, 619 00 Brno, písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu provozovny prodávajícího nebo oznámením na e-mailovou adresu info@koala.cz.
Právo na odstranění vady zboží může kupující využít také v některém z autorizovaných servisů, které jsou uvedeny v záručním listě, případně jej poskytne prodávající na základě dotazu kupujícího.

3.4. Reklamované zboží kupující doručí spolu s uplatněním reklamace nebo následně poté na adresu provozovny. Prodávající doporučuje zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Prodávající rovněž v zájmu snadnějšího vyřízení reklamace doporučuje přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad, byl-li vystaven, popř. jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

3.5. Kupující je povinen předložit reklamované zboží zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.

3.6. Přijetí uplatněné reklamace je prodávající povinen kupujícímu potvrdit, a to ihned bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Prodávající dále kupujícího informuje o datu a způsobu vyřízení reklamace, vč. potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně doručí písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.7. V případě, že je kupující spotřebitel, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

3.8. V případě, že kupující není spotřebitelem, zavazuje se prodávající, že vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v přiměřené lhůtě.

3.9. V případě uznané reklamace, uznané slevy ze zboží či jiných zákonem stanovených případech, budou příslušné peníze vráceny kupujícímu převodem na bankovní účet ze kterého bylo hrazeno, a to v nejbližším možném termínu.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy. Práva kupujícího nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

4.2. Kupující spotřebitel má právo v případě nespokojenosti s vyřízením uplatnění vadného plnění z kupní smlouvy, odstoupení od kupní smlouvy, reklamace vady zboží dát podnět prostřednictvím platformy pro on-line řešení spotřebitelských sporů dostupné na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4.3. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. ledna 2021

43258 součástek

na eshopu

1 odběrné místo

Brno

2 dny

do dodání

29 let

na trhu elektronických součástek